Kommunens krisberedskap

Lyssna

Nordmalings kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och verka i. Under dessa sidor hittar du mer information om hur kommunens arbete med kris- och säkerhetsfrågor ser ut.

Nordmalings kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och verka i. Detta sker genom att skapa en god förmåga att förebygga och hantera kriser. En god planering och beredskap ska i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid oönskade händelser.

Därför arbetar kommunen med kris- och säkerhetsfrågor

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället alltmer sårbart. Känsligheten för störningar ökar vilket innebär att framtidens hot blir mer komplexa och svårförutsedda. 

Infrastruktursystem som exempelvis IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att kunna fungera. Befarade klimatförändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem.

Detta ställer krav på att kommunen och dess bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till samhällskriser ska hanteras.

Så förbereder kommunen inför samhällskriser

Kommunen arbetar för att personal och kommuninvånare ska vara förberedda om en större samhällskris sker.

Länsstyrelsen i Västerbotten har ett flertal nätverk inom krisberedskap. Dessa ger möjlighet för personal att delta i nätverk, utbildningar och övningar för att kunna stärka kommunens egen beredskap samt stärka samordningen mellan kommuner och myndigheter. Kommunen anordnar ibland även själva utbildningar och övningar.

Kommunen är även skyldig att ta fram underlag för vilka risker och sårbarheter som finns i kommunen samt planer för hur kommunen ska arbeta vid en samhällskris.

För att öka beredskapen hos kommunens invånare finns information på denna webbplats om vilka risker som finns i kommunen och hur invånare kan förbereda sig.

Kommunens krisorganisation

Kommunens krisorganisation består av krisledningsgrupp och krisledningsnämnd samt vissa stödfunktioner. Krisledningsnämnd (består av förtroendevalda) i Nordmalings kommun är kommunstyrelsens allmänna utskott.

Den dagliga verksamheten leds av en heltidsanställd räddningschef och en ställföreträdande räddningschef/beredskapssamordnare på halvtid.

Nordmalings kommun har en brandstation i Nordmaling med framförallt deltidsanställd personal.

Kontaktperson: Lars Kinnunen