Diarium och arkiv

Lyssna
I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Vissa ärenden/handlingar kan dock undantas från offentlighet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du vill ta del av någon av kommunens handlingar maila kommun@nordmaling.se, ring kommunsekreterare 0930-14017 eller kom in till kommunens reception. Man har rätt till anonymitet när man begär att få ta del av handlingar.

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef