Vedeldning

Lyssna

Vedeldning räknas som förnyelsebar energi och är ett miljövänligt alternativ till uppvärmning med exempelvis olja. Vedeldning är dock förenat med ett ansvar att elda på rätt sätt och att inte orsaka olägenhet för sin omgivning. Vedeldning producerar miljöskadliga ämnen som tjära, stoft, kolmonoxid, metan och kolväten bl.a. så kallade polyaromatiska kolväten (PAH) om veden inte förbränns fullständigt. Flera av dessa ämnen är skadliga för människans hälsa.

Ansvar för olägenhet

Där eldning med ved sker i tättbebyggda områden uppstår ibland problem med dålig lukt, rök och sot för grannar. Varje fastighetsägare med vedpanna skall vidta sådana åtgärder att utsläppen från den egna anläggningen ej orsakar olägenheter i omgivningen. För att kontrollera din eldning kan du titta på skorstensröken. Är denna svart och illaluktande betyder det att förbränningen är ofullständig.  Röken skall vara vit (vilket bara är vanlig vattenånga) eller i det närmaste osynlig.

Om kringboende störs av vedeldning kan miljö- och hälsoskyddsenheten förelägga den som eldar att uppfylla miljöbalkens krav. Om problemen ändå inte upphör kan enheten ta beslut om eldningsförbud.

Bygglov/anmälan

För att installera eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler krävs anmälan.

Länk till information om bygglov/bygganmälan 

 

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Mia Kristiansson