Äldre, äldreomsorg

Lyssna

Att leva ett tryggt liv när man blir äldre är viktigt både för den enskilde och för hans eller hennes släktingar och vänner. Kommunen ska arbeta för att äldre människor får leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Äldreomsorgens insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och delaktighet. Här hittar du mer information om vad du som äldre kan få hjälp med.

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens insatser för äldre och funktionshindrade. Lagstiftningar som styr förvaltningens arbete är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som var och en behöver. Nämnden ska verka för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Den nationella ambitionen är att äldre människor ska ges möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö och bostad även om ålder och sjukdom ger stora funktionshinder. För att detta ska bli möjligt finns ett antal stöd- och hjälpinsatser, bistånd, som den enskilde kan ansöka om.

I vänstermenyn hittar du information om olika former av stöd och verksamheter. Till höger hittar du kontaktuppgifter.

Kontaktperson: Andreas Witt