Projektet "Frivillig spridning" (avslutat projekt)

Lyssna

I projeketet frivillig spridning var syftet att öka spridningen av flyktingar i landet från storstäder till mindre orter.

I dagens Sverige finns en stor mängd asylsökande och antalet väntas öka. Det finns även ett problem med hög koncentration av antalet flyktingar och deras anhöriga i några större städer. Med koncentrationen följer segregation, trångboddhet och svårighet för mottagande kommuner att tillhandahålla service och introduktionsinsatser.
 
Samtidigt finns mindre kommuner ute i landet som hörsammat uppropet om fler, nya platser och som haft svårigehetr att fylla sin kvot. För att råda bot på denna snedfördelning är inte statlig styrning och tvång lösningen. Däremot behövs information till de asylsökande om olika delar av landet, vilka kommuner som har flyktingmottagning och hur arbetsmarknaden ser ut på dessa ställen. De behöver även få veta vilka introduktionsinsatser som finns i olika kommuner som grund för fortsatta beslut.
 
Frågan blev aktuell för Umeåregionens kommuner när man 2006 inledde ett samarbete kring gemensam flyktingmottagning. Umeåregionens kommuner var inte kända hos flyktingarna och det var svårt att få tillräckligt många att komma hit. Många valde eget boende och att flytta in hos släktingar i storstäderna. Flyktingmottagningen påbörjade då en marknadsföringsinsats gentemot flyktingförläggningarna i norra Sverige för att informera om regionens kommuner och vad de har att erbjuda. Insatserna låg utanför ordinarie projekt men var uppskattade av asylsökande och Migrationsverkets personal. Insatserna gav effekt och gjorde att man ville utveckla dem ytterligare.

Syftet med "Frivillig spridning - information till asylsökande"

Projektets syfte är att öka spridningen av flyktingar i landet, från storstäder till mindre orter, genom att informera asylsökande på flyktingförläggningar om vad olika orter har att erbjuda.
Informationen ska bland annat handla om arbetsmarknad, så att personer med lämplig yrkesbakgrund och utbildning kommer till delar av landet där de har chans att bidra till utvecklingen, till nytta för både individ och samhälle. Om färre människor kommer till områden som Södertälje och Malmö minskar de negativa effekterna av exempelvis trångboddheten som är ett problem inte minst för barnen och deras möjlighet till läxläsning.
 
Genom att genomföra informations- och marknadsföringsinsatser på flyktingförläggningar från Sundsvall och norrut vill man inom Umeåregionen skapa en modell för fler regioner och kommuner i landet.
Insatserna ska ske i samverkan mellan berörda aktörer inom kommuner och övriga myndigheter. Det innovativa inslaget är att flera kommuner går ihop och ger kommuninformation på olika språk samt medverkan och utbildning av ambassadörer med invandrarbakgrund.

Metod och aktiviteter

Strategin för att uppnå målet med nationell spridning av flyktingar är framförallt information på eget språk och möten mellan människor. genom möten, besök och direkt kommunikation ska de asylsökande få en bild av situationen i landet och vägen till arbetsmarknaden.
 
De aktiviteter det handlar om är framtagande av informations- och marknadsföringsmaterial på olika språk, besök på Migrationsverkets anläggningar i Sundsvall, Skellefteå, Boden, Gällivare och Kiruna och bussesor för asylsökande till Umeåregionens kommuner.
 
Besöken på Migrationsverkets anläggningar ska innehålla muntlig information om flyktingintroduktion i stort i Sverige och i Umeåregionen via tolk och på lätt svenska, information om arbetsmarknadsläget, visning av bildmaterial från Umeåregionens kommuner, information från ambassadörer, utdelning av skriftligt material på olika språk samt diskussion.
 
Bussresorna för de asylsökande till Umeåregionens kommuner innehåller information om kommunen från flyktingsekreterare och andra kommunrepresentanter, ev studiebesök på lokala företag mm.

Målgrupp och deltagare

Målgruppen är främst vuxna asylsökande som redan finns i Migrationsverkets dagsysselsättning. En annan målgrupp är de sk ambassadörerna, alltså flyktingar som redan är etablerade och inte står i beroendeställning till kommunens handläggare. Dessa rekryteras för att dela med sig av sina erfarenheter från introduktionstiden. Förutsättningen är att de är villiga att dela med sig av erfarenheter och har en positiv uppfattning om att bo i en mindre kommun.

Organisation och styrgrupp

En projektledare - Åsa Kling - leder och samordnar projektet på halvtid. Kommunala företrädare, representanter från Arbetsförmedlingen, ambassadörer samt projektledaren organiserar och genomför besöken på Migrationsverkets anläggningar samt bussresorna till de olika kommunerna. Även Migrationsverkets personal hjälper till att organisera besök och i viss mån resor.
 
Tjänster köps för att utbilda ambassadörer och sköta projektets ekonomi och redovisning. Tjänster köps också för att utforma ett professionellt informationsmaterial, översatt till olika språk. Även tolktjänster köps.
 

Styrgrupp:

Håkan Kemi, verksamhetsområdeschef, Umeå
Jan Björinge, kommunchef, Umeå
Bo-Christer Nilsson, gymnasiechef, Vännäs kommun
Curt-Allan Egelby, kommunchef, Bjurholm
Susanne Hansson, socialchef, Nordmaling
Erik Thorstensson, förvaltningschef, Vindeln
Davis Grahn, socialchef, Robertsfors
Lisa Lindberg, samordnare, Umeåregionen
Anders Hahlin, bitr chef, Arbetsförmedlingen
Hans Sefbom, enhetschef, Migrationsverket
Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör, Länsstyrelsen
 
Frågor om projektet kan ställas till Åsa Kling, projektledare, som nås på tel 090-16 41 23 eller per e-post på adressen asa.kling@umea.se
 

Kontaktperson: Madelene Blom