Servicepunkter (avslutat projekt)

Lyssna

Projektet Servicepunkter pågick mellan 1 februari 2010 och 31 december 2010. Den förlängdes dock till 31 mars 2011. Syftet med hela projektet har varit att utveckla kommersiell service för en levande landsbygd med målet inflyttning.

Vad handlade projektet om?

Syftet med hela projektet var att utveckla kommersiell service för en levande landsbygd.

Det övergripande målet är att skapa en levande landsbygd, vilket i förlängningen handlar om inflyttning eller i alla fall minskad utflyttning från landsbygden. Det år som projektet pågår kommer troligtvis inte inflyttningssiffrorna att hinna påverkas. I första hand hoppas vi på följande mätbara effekter:

 • Samtliga personal i våra glesbygdsbutiker vid årets slut ha gått utbildningar om Nordmalings turism om det goda värdskapet samt ha grundläggande kunskap om alla blanketter de hanterar.
 • Ett fungerande samarbete mellan försäkringskassa, skatteverket, kommunen och butikerna ska ha utvecklats.
 • Minst 4 butiker ska ha skrivit servicepunktavtal med kommunen.
 • Besöken i affären ska öka med 5%.
 • Det ska byggas upp möjligheter till webbkonferenser mellan medborgare och myndigheter.
 • Marknadsföringsutbildning för servicepunktinnehavare genomförs
 • Arbetet med inköpsresor slutförs
 • Servicepunkterna ska fungera som kriscentrum vid exempelvis större olyckor.

När pågick projektet?

Projektet pågick mellan 1 februari 2010 och 31 december 2010. Der förlängdes dock till 31 mars 2011.

Vad kostade projektet?

Budgeten för projektet var 1 miljon kronor. Den faktiska kostnaden blev cirka 913367 kronor. De största posterna var lön till projektledare, pengar till själva servicepunkterna och praktiska göromål som installation av datorer o.s.v.

Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Västerbotten och Jordbruksverket.

Vilka genomförde projektet?

Servicepunktprojektet initierades av Utvecklingsrådet i Nordmalings kommun som består av företrädare för handeln, näringslivet, kommunen, byarna med flera och beslutades i kommunstyrelsen i maj 2009.

Projektledare med projektansvar anställdes fr o m 1 februari 2010 och har samarbetat med flera byaföreningar och bland annat åkt runt i bygdegårdar och berättat om projektet. Det har även drivits samarbeten med studieförbund och andra utbildningsinstitut där bland annat servicepunktinnehavarna fått förkovra sig.

Projektet har skapat många nya samarbeten mellan kommunen och landsbygdsbutiker, mellan de respektive servicepunkterna där man fått ökad insikt i vad den andres möjligheter och problem innebär. På många orter har även ett ökat samarbete mellan butiker och byaföreningar tillkommit.


Vilka aktiviteter genomfördes under projekttiden?

Besök hos servicepunkterna

Den första delen av projektet handlade om att besöka servicepunkterna för att träffa innehavarna och undersöka behovet. Fyra av servicepunkterna är landsbygdsbutiker, Pers Livs i Brattfors, ICA Lundins i Gräsmyr, Handlarn i Nyåker och Handlarn i Rundvik. I Norrfors är butiken nedlagd sedan fyra år tillbaka så där är det den gamla snickerifabriken vilken numera fungerar som utflyktsmål som är servicepunkt. De som driver den är Norrfors Bageri tillsammans med byaföreningen.

Praktisk hjälp och marknadsföring

Projektledaren ordnade så att det fungerade rent praktiskt med datorer, café, broschyrer, placering m.m. Marknadsföring av servicepunkterna var mycket viktigt för igenkänningsfaktorn, att ingen ska missa att de finns och att besöken ska öka. Marknadsföringen har bestått i skyltning utanför servicepunkten med särskild logotype, annonsering i dagspress, artiklar och annonser i lokala annonsblad samt direktreklam.

Träffar och utbildningar

Servicepunktpersonalen har genomgått att antal träffar och utbildningar i som ”Ett gott värdskap”, coachingutbildning, utbildning i Nordmaling turism samt en idédag med Idélaboratoriet från Malmö, under februari och mars även en föreläsningsserie i marknadsföring som uppskattats särskilt mycket.

Kundundersökning

En kundundersökning har genomförts på servicepunkterna där man fått en del svar på vad för typ av service som är mest efterfrågat. Kontantuttag, pakethantering, utkörning av paket, inköpsresor var något som där nämndes förutom den service som inrättats.

Besök i annan glesbygdskommun

Projektledaren har även besökt Ånge kommun och dess servicepunkter som ligger i fyra landsbygdsbutiker. Där utbyttes en hel del erfarenheter som både Nordmaling och Ånge kan ha stor nytta av vid det fortsatta arbetet med servicelösningar.

Vad ledde projektet till?

 • Personalen genomgick flera utbildningar. Värdskap - hur man tar emot besökare. Turism - utbildningskväll med Per Josephson som drivit turistbyrån i Nordmaling. Fyra kvällar med coachingutbildning där innehavarna fått ta del av allt från att kunna ta betalt för sina tjänster till att rekrytera anställda. En heldag under ledning av idékonsult. Under 2011 genomfördes även en föreläsningsserie i marknadsföring.
 • Samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket, kommunen och butikerna har utvecklats så tillvida att man, med hjälp av en enkel navigering på startsidan på datorerna, kan nå myndigheterna snabbt och enkelt.
 • Fyra landsortsbutiker och en annan entréprenör har skrivit kontrakt med kommunen om att vara servicepunkt. Det finns även intresse från flera aktörer att vara servicepunkter.
 • Affärens totala besök har ökat enligt innehavarna och det kommer fler besökare in och utnyttjar dator och övriga faciliteter.
 • Webbkameror har installerats på alla servicepunkter för att medborgarna lätt ska kunna ha webbkonferenser med t ex myndighetspersoner.
 • Ett par av butikerna har även börjat använda sig av inköpsresor. En har dessa en gång i veckan, en cirka en gång i månaden.
 • Föreläsning om hur man ska agera vid kriser har genomförts med avsikt att servicepunkterna kommer att fungera som kriscentrum vid eventuella olyckor och katastrofer.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på projektet kan du läsa projektets slutrapport i denna pdf:

Slutrapport Servicepunkter

Kontaktperson: Madelene Blom