Barn- och utbildningsutskottet den 21 augusti 2019

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2019-08-21
Paragrafer
§§ 62-71
Datum då anslag sätts upp
2019-08-26
Datum då anslag tas ned
2019-09-17
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll