Barn- och utbildningsutskottet den 3 oktober 2019

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2019-10-03
Paragrafer
§§ 72-82
Datum då anslag sätts upp
2019-10-04
Datum då anslag tas ned
2019-10-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll