Barn- och utbildningsutskottet 11 mars 2020

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2020-03-11
Paragrafer
§§ 22-36
Datum då anslag sätts upp
2020-03-13
Datum då anslag tas ned
2020-04-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll