Sociala utskottet - sekretessärenden den 6 oktober 2020

Organ
Sociala utskottet
Mötesdatum
2020-10-06
Paragrafer
§§ 118-125
Datum då anslag sätts upp
2020-10-09
Datum då anslag tas ned
2020-11-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren