Barn- och utbildningsutskottet den 7 oktober 2020

Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Mötesdatum
2020-10-07
Paragrafer
§§ 75-89
Datum då anslag sätts upp
2020-10-09
Datum då anslag tas ned
2020-11-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Hallgren

Protokoll

Länk till protokoll