Kommunstyrelsen den 16 november 2020

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-11-16
Paragrafer
§§ 37 -39
Datum då anslag sätts upp
2020-11-16
Datum då anslag tas ned
2020-12-08
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Maria Syd