Risker i kommunen

Lyssna

Nordmalings kommun utför vart fjärde år en så kallad risk- och sårbarhetsanalys som analyserar risker i kommunen samt utvärdering av kommunens kapacitet att ta hand om kriser.

Risk- och sårbarhetsanalysen ger viktig kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och hantera kriser. Syftet med analysen är att:

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga
  • ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten och anställda
  • ge underlag för samhällsplanering samt
  • bidra till en riskbild för hela samhället.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska tillgodose nyttan för den egna organisationen eller verksamheten, vilket uttrycks i de tre första punkterna. Punkt fyra handlar om att aktörerna lämnar en redovisning av RSA-arbetet, som ett bidrag till en samlad nationell riskbild för samhället.

Risk- och sårbarhetsanalysens innehåll och metoder

En risk- och sårbarhetsanalys innehåller olika delar och det finns flera metoder som underlättar arbetet. Oavsett vilken metod som används bör vissa grundläggande delar finnas med i den slutliga analysen. Det handlar om att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika oönskade händelser, bedöma hur troligt det är att händelserna inträffar, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera verksamhetens sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar.

Innan RSA-arbetet påbörjas är det viktigt att ha ramat in roll och ansvarsområde för det som ska analyseras. Metod för analysen, perspektiv och eventuella avgränsningar ska bestämmas. Efter risk- och sårbarhetsanalysen fortsätter arbetet med att omhänderta resultatet, vidta åtgärder samt att planera för att ha en god beredskap att kunna hantera eventuella kriser eller extraordinära händelser.

 

Kontaktperson: Jörgen Forslund