Räddningstjänst

Lyssna

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. För de skadeavhjälpande uppgifterna finns det tio räddningsstyrkor inom kommunen som ständigt är beredda att vara till din hjälp då det inträffar en olycka.

Organisation

Räddningstjänsten består av en brandstation i Nordmaling. Här arbetar två räddningschefer, varav den ena även arbetar som beredskapssamordnare. Räddningsstyrkan består av ett befäl och sex brandmän. Beredskap sker var tredje vecka. Det finns ett krav på att första fordonet ska ha skickats från räddningstjänsten senaste fem minuter efter händelsen. Utöver styrkan finns chefsberedskap med svarstid på 90 sekunder som skall kunna träda i tjänst med disponibelt fordon inom 5 minuter. Chefsberedskapen upprätthålls i samarbete med Nordmaling, Vännäs och Bjurholm kommun.

För att effektivisera brandskyddet och ge kommuninvånarna snabbast möjliga hjälp vid nödlägen sker samverkan över kommungränserna med Vännäs, Bjurholm, Umeå och Örnsköldsviks kommun. Principen är att den styrkan som har kortast insattstid skall larmas först oavsett kommuntillhörighet. Särskilt avtal finns dessutom att räddningskåren i Hörnefors tillhörande Umeå kommun är reservstyrka i Nordmaling.

Räddningstjänsten finns organisatoriskt under samhällsbyggnadsförvaltningen som styrs av samhällsbyggnadsutskottet. Förvaltningschef för räddningstjänsten är samhällsbyggnadschef.

Insatstider

Insattstiden är den tid som förflyter från det ögonblick då räddningsstyrkan larmas till dess styrkan påbörjar släck eller räddningsinsatts på plats. I orterna Nordmaling, Levar, Olofsfors kan insatts påbörjas inom 10 minuter. Orterna Rundvik, Lögdeå, Brattfors m.fl ingår i grupp 2 bebyggelse (bostadshus högst 3 våningar, enstaka industriområde, villa eller radhusområde) med en insattstid på högst 20 minuter. Övriga mindre byar ingår i grupp 3 med en insattstid på 30 minuter. En karta över aktuella insattstider i hela kommunen finns på brandstationen. 40 % av kommunbefolkningen nås inom 10 minuter och 80 % inom 20 minuter.

Utbildning och övning

All brandpersonal har genomgått utbildning vid Statens räddningsskola i Revinge. Vidareutbildning sker kontinuerligt vid kommunens brandstation under särskilda övningsdagar. Kompetensutbildning för brandbefälen sker vid någon av landets 2 räddningsskolor. Personalen övar 50 timmar per år. Under året genomförs särskilda insatsövningar gällande t.ex farligt gods, brand i vårdavdelning, bussolycka, industribrand och bostadsbrand.

Räddningstjänsten anordnar även vissa utbildningar till exempelvis för företag. Se mer under sidan utbildning, räddningstjänst.

 

Räddningspersonal demonstrerar bilolycka.

Höjd beredskap

Under höjd beredskap sätts kommunens och tillsätts den särskilda räddningsstaben som lokaliseras till kommunens räddningscentral. I staben finns personal från krigsviktiga kommunala förvaltningar. De normala insatsstyrkorna förstärks med olika specialenheter som räddningshundar, röjningsresurser och hemskyddsorganisation. Nordmaling tillhör prioritetsgrupp 5, vilket innebär lägst krigsutsatthet.

Räddningstjänstens arbete

Räddningstjänstens arbete kan indelas i fyra faser.

1. Förhindra och förebygga olyckor

 • Utbildningar, till exempel "Heta arbeten" och andra kurser i brandskydd.
 • Information och rådgivning i brandskyddsfrågor
 • Tillsyn av brandskyddet i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Riskhantering
 • Remissinstans till andra myndigheter i fråga om tillstånd; brandfarlig vara, offentlig tillställning, alkoholtillstånd och byggnadslov

2. Förbereda för räddningsinsats

 • Övning inför insatser
 • Insatsplanering
 • Taktik och metodutveckling
 • Underhåll av utrustning

3. Genomföra räddningsinsats

 • Insatser vid olyckor där räddningstjänsten behövs, t ex vid brand, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farliga ämnen, rädda nödställda mm

4. Vidta åtgärder efter räddningsinsats

 • Olycksundersökning och olycksutredningar
 • Restvärdesräddning efter olyckor

Kontaktperson: Jörgen Forslund