Kvalitet och resultat (äldreomsorg)

Lyssna

I Nordmalings kommun pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra kvaliteten av vården till kommunens brukare.

Kvalitetsregister

 
Som ett sätt att förbättra kvaliteten inom vården deltar Nordmalings kommun i olika register:
  • Senior Alert
  • Palliativregistret
  • BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)

Senior Alert

Senior alert är ett kvalitetsregister som vårdpersonalen kommer åt via webben. Varje vårdtagare som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. Med hjälp av Senior Alert kan personalen följa upp och förebygga dessa typer av vårdskador. I Nordmalings kommun fyller man i detta register vid inflytt till ett boende eller två gånger per år. 

Länk till Senior Alerts hemsida

Palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. I registret beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettoital frågor. Oavsett sjukdom så är det detta kvalitetsregisters mål att alla som dör en av sjukvården väntad död skall kunna känna en trygghet inom ett antal punkter.

Länk till Palliativregistrets hemsida

BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)

BPSD är ett kvalitetsregister som handlar om beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, någonting som 90% av alla demenspatienter får. Man gör en skattning av en brukares BPSD, hur ofta den förekommer och hur mycket den påverkar personen. Utifrån detta en analys med hjälp av en checklista kan en vårdplöan utformas. Idag är Nordmalings kommun endast delvis involverad i detta register.

Länk till BPSD:s hemsida

 

Jämförelser andra kommuner

I SKL:s undersökning Öppna jämförelser kan du titta på skillnaderna mellan olika kommuner när det gäller vård och omsorg om äldre. I Nordmalings kommun är många inom särskilda boenden nöjda, exempelvis med trygghet, mat och bemötande. 

Länk till SKL:s Öppna jämförelser för vård och omsorg av äldre

Kontaktperson: Eva-Lena Wrethén