Policys och riktlinjer

Lyssna

Här kan du i pdf-format ta del av dessa dokument. Dokumenten visas uppdelade i ämnesområden. Namnsättning och klassificering av dessa dokument har varierat under åren. De kan kallas plan, program, riktlinje eller policy, men de återfinns alla i sammanställningen du ser på den här sidan.

Administration

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen (2013)
Riktlinjer för styrdokument (2014)

Utbildning och barnomsorg

Resebidrag för studerande vid högskola, universitet och komvux i Örnsköldsviks och Umeå kommun
Barnomsorg och skolbarnomsorg i Nordmalings kommun - Avgifter regler och rutiner (2010)
Riktlinjer för skolsjuts (2013)
Skolplan 2004-2008
Verksamhetsplan för elevhälsa 2014-2015
Handlingsplan skapande skola 2015-2016 (2015)
Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling (2015) Artediskolan
Plan mot kränkande behandling och diskriminering - Levarskolan (2015)
Kvalitetsredovisning Artediskolan 2013/2014 (2013)
Likabehandlingsplan Kyrkovallen (2017)
Kostpolicy (2016)

Bygga, bo och miljö

TIllgänglighetspolicy (2015)
Lokala miljömål (2016)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (2015)(föreskrift)
Energi- och klimatstrategi (2011)
Renhållningsordning (2012) (föreskrift)
Avfallsplan 2012-2020 (2012
Varuförsörjningsplan (2006)
Lokala ordningsföreskrifter (2008) (föreskrift)
Allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (2010 (föreskrift))
Riktlinjer - Försäljning av fast egendom (2014)
Vindkraftspolicy (2003)
Energiplan (2001)
Handlingsplan för enskilda avlopp 2015-2025 (2015)
Miljö- och hållbarhetspolicy (2017)
Föreskrifter för vattenskyddsområde Floxen (2017)

Ekonomi

Attestreglemente (2014)
Ekonomistyrningspolicy  (2013)
Finanspolicy (2013)
Policy för intern styrning och kontroll (2016)
Taxor och avgifter (intern länk)(föreskrift)
Inköps- och upphandlingspolicy (2014)
Riktlinjer för fakturering- och kravhantering (2016)
Riktlinje för resultatutjämningsreserv, RUR (2016)

Uppleva och göra

Regler för föreningsstöd (2016)
Biblioteksplan 2015-2017
Reglemente kommunalt investeringsstöd samlingslokaler (2014)
Fritidspolitiskt program (2004)
Turismplan (2003)
Regler för bidrag till studieförbund

Information och kommunikation

Annonspolicy
Strategisk marknadsföringsplan (2012)
Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen (2012)
Marknadföringsplan 2006-2010
Regler för digitala infartsskyltar (2015)


Näringsliv och arbete

Näringslivsprogram (2004)
Tillsynsplan alkohol, tobak och läkemedel
Riktlinjer för lönebidragsanställningar i föreningar (2004)
Näringslivspolicy 2017-2020
Reglemente för upplåtelse av mark för näringslivsändamål

Kommun och politik

Regler för partistöd (2014) 
Arbetsordning - Kommunfullmäktiges (2014)
Reglemente - kommunstyrelsen (2014) 
Reglemente - Tillgänglighetsrådet (2015) 
Reglemente - Folkhälsorådet (2017)
Reglemente - kommunrevisionen (2006)
Reglemente - revision
Arvodesreglemente för förtroendevalda (2015)
Delegationsordning (180129)

Omsorg och hjälp

Hemsändningsbidrag
Integrationsstrategi (2016)
Handlingsplan för integrationsarbete (2016)
Folkhälsopolicy (2015)
Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2014-2016 (2013)
Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst (2012)
Risk- och sårbarhetsanalys 2016-2016 (2016)
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd (2010)
Riktlinjer för läkemedelshantering
Handlingsprogram misshandlade kvinnor (2009)
Plan för arbete mot våldsbejakande extremism (2016)

Kostpolicy (2016)

Bygga, bo och miljö

Personalfrågor

Arbetsmiljöpolicy (2013)
Pensionspolicy (2014)
Jämställdhetsplan (2014)
Policy för avgångsgåvor, uppvaktningar och representation (2013)

Trafik och infrastruktur

Bredbandsstrategi 2013-2020
Kollektivtrafikplan 2016-2019
Lokala trafikföreskrifter (föreskrift)
Basstationer, master och antenner - råd och riktlinjer för Nordmalings kommun (2002)
IT-infrastrukturprogram (2002)

 

Visionsdokument

Vision 2020 - Nordmalings kommun med tillväxtmålet 10 000 invånare 2050

Kontaktperson: Maria Syd