Policys och riktlinjer

Lyssna

Här kan du i pdf-format ta del av dessa dokument. Dokumenten visas uppdelade i ämnesområden. Namnsättning och klassificering av dessa dokument har varierat under åren. De kan kallas plan, program, riktlinje eller policy, men de återfinns alla i sammanställningen du ser på den här sidan.

Administration

 

Utbildning och barnomsorg

Resebidrag för studerande vid högskola, universitet och komvux i Örnsköldsviks och Umeå kommun
Barnomsorg och skolbarnomsorg i Nordmalings kommun - Avgifter regler och rutiner (reviderad 2019) 
Riktlinjer för skolsjuts (2013)
Skolplan 2004-2008
Verksamhetsplan för elevhälsa 2014-2015
Handlingsplan skapande skola 2015-2016 (2015)
Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling (2015) Artediskolan
Plan mot kränkande behandling och diskriminering - Levarskolan (2015)
Kvalitetsredovisning Artediskolan 2013/2014 (2013)
Likabehandlingsplan Kyrkovallen (2017)
Kostpolicy (2016)
Riktlinjer - skolplikt, föreläggande och föreläggande om vite (2020)

Bygga, bo och miljö

TIllgänglighetspolicy (2015)
Lokala miljömål (2016)
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (2015)(föreskrift)
Energi- och klimatstrategi (2011) 
Avfallshantering (2020) (föreskrift)
- bilaga 1 Definitioner VAKIN
- bilaga 2 Karta
- bilaga 3 Ordlista VAKIN
- bilaga 4 Transportväg för fordon och hämtningspersonal 
- bilaga 5 övriga anvisningar 
Avfallsplan 2021-230 (2020) 
- bilaga 1 Handlingsplan
- bilaga 2 Nulägesbeskrivning
- bilaga 3 Nedlagda deponier
- bilaga 4 Uppföljning
- bilaga 5 miljöbedömning
Varuförsörjningsplan (2006)
Lokala ordningsföreskrifter (2008) (föreskrift)
Allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (2010 (föreskrift))
Riktlinjer - Försäljning av fast egendom (2014)
Vindkraftspolicy (2003)
Energiplan (2001)
Handlingsplan för enskilda avlopp 2015-2025 (2015)
Miljö- och hållbarhetspolicy (2017)
Föreskrifter för vattenskyddsområde Floxen (2017)
Riktlinje för markanvisning (2019)
Riktlinje för exploatering (2019)
Bostadsförsörjningsplan (2018)

Ekonomi

Attestreglemente (2014)
Ekonomistyrningspolicy  (2013)
Finanspolicy (2013)
Policy för intern styrning och kontroll (2016)
Taxor och avgifter (intern länk)(föreskrift)
Inköps- och upphandlingspolicy (2014)
Riktlinjer för fakturering- och kravhantering (2016)
Riktlinje för resultatutjämningsreserv, RUR (2016)
Riktlinje intraprenad Nordmaling - 180615

Uppleva och göra

Regler för föreningsstöd (2016)
Biblioteksplan 2018-2020
Reglemente kommunalt investeringsstöd samlingslokaler (2018)
Fritidspolitiskt program (2004)
Turismplan (2003)
Regler för bidrag till studieförbund

Information och kommunikation

Annonspolicy
Strategisk marknadsföringsplan (2012)
Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen (2012)
Marknadföringsplan 2006-2010
Regler för digitala infartsskyltar / E4-skyltarna (2020)
Regler för flaggning tillägg, antagna 2018


Näringsliv och arbete

Näringslivsprogram (2004)
Tillsynsplan alkohol, tobak och läkemedel
Riktlinjer för lönebidragsanställningar i föreningar (2004)
Näringslivspolicy 2017-2020
Reglemente för upplåtelse av mark för näringslivsändamål

Kommun och politik

 

Omsorg och hjälp

 

Personalfrågor

Arbetsmiljöpolicy (2013)
Pensionspolicy (2014)
Jämställdhetsplan (2014)
Policy för avgångsgåvor, uppvaktningar och representation (2013)
Riktlinje för användande av mobil tjänstetelefon, tjänstedator samt surfplatta (2020)
Riktlinje för hantering av e-post (2020)
Mötes- och resepolicy (2021)

Trafik och infrastruktur

Bredbandsstrategi 2013-2020
Kollektivtrafikplan 2018-2021 (2018)
Lokala trafikföreskrifter (föreskrift)
Basstationer, master och antenner - råd och riktlinjer för Nordmalings kommun (2002)
IT-infrastrukturprogram (2002)

 

Visionsdokument

Vision 2020 - Nordmalings kommun med tillväxtmålet 10 000 invånare 2050


 

Kontaktperson: Maria Syd