Överklaga beslut

Lyssna

Om du vill klaga på ett beslut som kommunen har fattat är det viktigt att veta att man skiljer på om det var fel av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet var fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 10. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av Förvaltningsrätten.

Du kan läsa om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel. I paragraf  8 anges grunderna för laglighetsprövning. 
 
Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt.

I överklagan ska följande anges:

  1. Vilken instans (utskott, styrelse eller kommunfullmäktige) som tagit beslutet
  2. Vilket datum beslutet togs och vilken paragraf det har i protokollet från mötet
  3. På vilka grunder du överklagar beslutet.

Hur gör jag en laglighetsprövning?

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. Beslutet är tillkännagivet när protokollet är justerat och finns på anslagstavlan.

Kommunens officiella anslagstavla finns i kommunhuset på Kungsvägen 41.

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Umeå
Box  193
901 04 Umeå

Telefon 090-17 74 00

När kan ett beslut upphävas?

Ett beslut kan upphävas när:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär - att överklaga ett beslut som gäller en själv - kan endast överklagas genom förvaltningsbesvär.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet.
Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Exempel på kommunal beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, försörjningsstöd eller skolskjuts.

Hur gör jag ett förvaltningsbesvär?

Ett förvaltningsbesvär ska överklagas skriftligt. I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas och vilken förändring av beslutet du begär.

I de fall då överklagandet ska prövas av Förvaltningsrätten ska skrivelsen inkomma till Förvaltningsrätten i Umeå senast tre veckor från att du fick ditt beslut. 

Skicka din överklagan till:

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Kontaktperson: Maria Syd