Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Lyssna

I Nordmalings kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS - enligt 11 kap 4 § i hälso- och sjukvårdslagen. Den medicinska sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård i kommunens verksamheter.


 
MAS ansvarsområden står reglerat i hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 6 §  (2017:80) och innebär bland annat att:

1. Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,


 2. Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.


 3. Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355).


 4. Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten.


5. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för

a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

Mer information

Om du vill läsa mer om hälso- och sjukvårdslagen kan du läsa om den på riksdagens hemsida:

Länk till hälso- och sjukvårdslagen (extern hemsida)

Länk till hälso- och sjukvårdsförordningen (extern hemsida)

Kontaktperson: Eva-Lena Wrethén