Egen brunn

Lyssna

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Varför behöver jag testa vattnet i min egen brunn?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste du regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har dusmåbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.
 

Vem har ansvar för brunnen?

 
Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också Du/Ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Vad är ett bra dricksvatten?

Socialstyrelsen hade tidigare ansvar och tog fram allmänna råd om dricksvatten från mindre vattenanläggningar. Ansvaret har sedan 2013 tagits över av Livsmedelsverket. De har tagit fram råd för enskild dricksvattenförsörjning.
 
 
Du hittar mer information på deras webbsida om vad du ska tänka på med din brunn:
 

Vilka problem finns i Nordmaling?

Eftersom vatten från enskilda brunnar kan variera från fastighet till fastighet går det inte att säga något generellt om vattenkvaliteten. De flesta frågor vi får gäller radon, lukt/svavelväte, järn och mangan, fluorid, färgat vatten vid regn och snösmältning samt grön utfällning på sanitetsporslin.
 

Hur gör man en vattenanalys?

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Vill du få råd om hur du provtar ditt dricksvatten kan du kontakta oss på Miljö- och hälsoskyddsenheten eller ALcontrol så får du veta hur du ska gå tillväga.
 

Vad gör man om man har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från t.ex. avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Kontaktperson: Christina Myrestam