Cistern

Lyssna

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m3 och som används till diesel, eldningsolja eller spillolja anmälas till kommunens miljöenhet och besiktigas regelbundet. Kraven regleras i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24).

Cisterner utomhus ovan mark, 1-10 m3

Cisternerna ska besiktigas vart 6:e år (cisterner utan korrosionsskydd) eller vart 12:e år (cisterner med korrosionsskydd). Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Cisterner i mark, mer än 1 m3

Korrosionsskyddade cisterner i mark ska besiktigas vart 12:e år och ej korrosionsskyddade vart 6:e år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Inomhuscisterner, 1-10 m3

När det gäller inomhuscisterner gäller inte kravet på anmälan. Cisternerna ska kontrolleras återkommande vart 12:e år om de är korrosionsskyddade och annars vart 6:e år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till plan- och miljönämnden. Besiktningsintervallet för cisterner inom vattenskyddsområde varierar mellan 3 - 12 år beroende på cisterntyp, placering, sekundärt skydd, skyddsföreskrifter m m.

Brandfarlig vara

Om cisternen är fylld med brandfarlig vätska kan du även behöva ansöka om tillstånd för att ha brandfarlig vara. Du hittar mer information under följande rubrik:

Länk till information om brandfarlig vara

Cistern som tas ur bruk

Om cisternen inte används ska den tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag. Sandfyll eller gräv upp cisternen samt montera bort påfyllnadsrör och skicka intyg på det som gjorts till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Vem besiktigar cisterner?

Besiktningen måste utföras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av SWEDAC. De kontrollföretag som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner finns listade på SWEDAC:s hemsida www.swedac.se

Anmäla cistern

En skriftlig anmälan ska göras till kommunens miljöenhet innan du:

  • installerar en cistern på 1 - 10 m3 utomhus ovan mark,
  • installerar en cistern på mer än 1 m3 i mark, eller
  • hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Anmälan ska göras i god tid, minst 6 veckor, innan installationen påbörjas eller hanteringen av den brandfarliga varan sker. Större cisterner och cisterner som innehåller andra ämnen än oljor kan omfattas av sprängämnesinspektionens regelverk. För cisterner ovan mark kan bygglov krävas.

För att göra en anmälan, kontakta miljöenheten genom kontaktpersonen nedan eller genom att skicka en skriftlig anmälan till oss på följande adress:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Avgift för anmälan

Nyanmälan av cisterin i mark för lagring av dieselbrännolja eller eldningsolja - 1149 kr

Registerhållningsavgift för befintliga cisterner i mark, som tas ut i samband med förlängning av tillståndstiden - 577 kr

Kontaktperson: Christina Myrestam