Ansöka om tillstånd eller anmäla

Lyssna

På denna sida hittar du information om när du behöver ansöka om respektive anmäla ett enskilt avlopp.

När behöver jag göra ansökan/anmälan?

Ansökan krävs för

 • Ny avloppsanläggning för WC och BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning

Anmälan krävs för

 • Ny avloppsanläggning för endast BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ändring av avloppsanläggning för endast BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Ändring av avloppsanläggning med eller utan WC (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning men ingen ändring av plats eller teknik)

Inför din ansökan/anmälan

Inför din ansökan/anmälan finns ett antal saker att fundera på:

 • Ta reda på vilken skyddsnivå som gäller inom det område där avloppsanläggningen ska ligga. Om du inte känner till detta, kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten.
 • Undersök vilka förutsättningar som finns på platsen: Ex avstånd ner till grundvattnet och grundvattnets strömningsrikting, markförhållanden (vid infiltration), avstånd till dricksvattentäkter, avstånd ner till berg mm. Dessa undersökningar kan man som sökande göra själv men vi rekommenderar att man tar hjälp av någon med fackkunskaper.
 • Välj en lämplig avloppslösning utifrån platsens förutsättningar. Läs om olika avloppslösningar på www.avloppsguiden.se
 • Fyll i ansökningsblankett och bifoga allt material som står angivet på blanketten.
 • Skicka in ansökan till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

För att ansöka om tillstånd/anmäla, använd dig av vår e-blankett direkt på webben. Du kan även få en blankett postad till dig eller så kan du hämta den hos miljö- och hälsoskyddsenheten.

Länk till ansökan/tillstånd enskild avloppsanläggning

Vilka dokument ska jag skicka in?

 • En situationsplan i skala 1:400- 1:1000. På situationsplanen ska följande vara utritat:
  -          Fastighetsgränser och tillfartsvägar.
  -          Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
  -          Förslag på anläggningens placering, ledningsdragningar, slamavskiljare, efterföljande reningsanläggning mm.
  -          Plats för provgropar/jordprov.
  -          Egna och närliggande vattentäkter inom 200 meters radie från den planerade anläggningen.
  -          Borrhål för bergvärme inom 100 m från anläggningen.
  -          Utsläppspunkt vid markbädd eller minireningsverk.
  -          Uppskattning om flödesriktning på grundvattnet (visas med pilar).
  -          Ytvatten i närheten, dvs hav, sjö, bäck, å och diken.
  -          Närhet till eventuell strandlinje vid högvatten.
  -          Uppställningsplats för slamtömningsfordon.
  -          Norrpil och uppgift om skala.
 • En teknisk beskrivning av anläggningen, dvs avloppsanläggningens utformning, storlek, lutning på avloppsledningar och avloppsanläggningens läge i förhållande till marknivån.
 • Planritning och tvärsektion över avloppsanläggningen, dvs en skiss av anläggningen sett uppifrån och från sidan.
 • För minireningsverk, Redovisning om hur och var prov kan tas för att säkerställa att anläggningen fungerar enligt gällande reningskrav.
 • Eventuellt tillstånd för utnyttjande av annans mark, om anläggningen ska placeras på annan fastighet än din egen.

Hur väljer jag avloppsanläggning?

Det kan vara svårt att bestämma vilken avloppsanläggning du ska ha - det är många överväganden som behöver göras. Ett sätt är att besöka avloppsguidens produktöversikt som listar alla produkter inom avloppsrening som säljs i Sverige. Läs mer om det på deras hemsida:

Länk till avloppsguidens produktöversikt

Vad händer efter min ansökan/anmälan?

När vi har fått in ditt ärende handlägger vi det. Det tar cirka 3 veckor om ansökan är komplett. Om din ansökan inte är komplett kan ärendet ta längre tid. Du bör under denna tid kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för att handläggaren ska göra ett besök på platsen där det är planerat att bli en avloppsanläggning.

När ansökan är komplett och den planerade anläggningen kan godkännas av Miljö- och hälsoskyddsenheten utfärdar vi ett tillstånd. Där framgår vilka villkor som gäller för anläggandet, exempelvis om anläggningen måste utformas poå ett särskilt sätt. Efter att du har fått ditt tillstånd skickar vi en faktura till dig.

Viktigt att komma ihåg är att du inte får börja gräva innan vi har gett dig tillstånd.

Anläggningen ska i väsentliga delar fotodokumenteras under arbetets gång. Foton ska vara av sådan karaktär att anläggningens läge på fastigheten framgår. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna översiktligt bedöma läggningsdjup, anläggningsyta, typ av grusmaterial i bädden samt tjocklek på grusmaterial.

Tillståndet är giltigt 5 år men du måste ha påbörjat anläggandet inom två år, annars förfaller tillståndet.

Slutbesiktning

När anläggningen är färdig att tas i bruk måste den slutbesiktigas. Antingen gör miljö- och hälsoskyddsenheten ett platsbesök eller så skickar fastighetsägaren in fotodokumentation och ett utförandeintyg till kommunen. Utförandeintyget skickas till dig samtidigt som tillståndet, och ska fyllas i tillsammans med entreprenören. Om utförandeintyget inte skickas in kan ärendet inte avslutas och Miljö- och hälsoskyddsenheten kan då tvinga dig att skicka in intyget. Du kan bli tvungen att betala vite.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att den som utför arbetet gör det enligt villkoren. Du måste därför försäkra dig om att entreprenören tar del av din ansökan och Miljö- och hälsoskyddsenhetens beslut. Om du under arbetets gång måste ändra anläggningen så att den inte blir så som det står i ansökan bör du kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten. Kontrollera att de olika delarna som används i avloppsanläggningen, exempelvis trekammarbrunn, rördelar, infiltrationsledningar, ventiler mm är typgodkända eller SIS-märkta.

Kontaktperson: Mia Kristiansson