Krav på enskilt avlopp

Lyssna

I Naturvårdsverkets allmänna råd ligger betoningen på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. Enligt dessa råd är det nu upp till miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden i kommunen som det ska ställas strängare reningskrav, d v s hög skyddsnivå.

Behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd och miljöskydd. Eftersom en skälighetsavvägning alltid ska göras när man bedömer vilka krav som ska ställas, kommer reduktionskraven, dvs graden av rening, i de allmänna råden främst att tillämpas vid nyetableringar av avlopp. Kraven gäller dels miljöskydd dels hälsoskydd och delas upp i normal skyddsnivå och hög skyddsnivå.

Skyddsnivåer

Kraven delas upp i normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå innebär områden där det gäller strängare krav. Det kan exempelvis vara i närheten av vattentäkter, badplatser eller i områden där belastningen från enskilda avlopp är stor eller recipienten känslig. I Nordmalings kommun har vi ännu inte pekat ut några områden med hög skyddsnivå. Dock görs alltid en bedömning utifrån dessa aspekter i varje enskilt fall.

Grundkrav på en enskild avloppsanläggning

  • Dag- och dränvatten leds inte till avloppsanläggningen.
  • Anläggningen är, med undantag för eventuell infiltration, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
  • Anläggningens funktion är enkel att kontrollera.
  • Anläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
  • Funktionen ska kunna upprätthållas under hela anläggningens livslängd.
  • Det ska finnas en drift- och underhållsinstruktion från leverantören.
  • Om det behövs ska det finnas larm på anläggningen som varnar för driftstörningar.
  • Det finns möjlighet att ta prov på utgående vatten från anläggningen.
Om du vill ha mer information om krav för anläggningar kan du besöka havs- och vattenmyndighetens hemsida:
 

Kontaktperson: Linda Engström