Begravningsombud

Lyssna

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. För den servicen betalar alla skattebetalare en begravningsavgift. Avgiften står på skattsedeln. I varje kommun skall det finnas begravningsombud.

Länsstyrelsen utser enligt begravningslagen ett ombud vars främsta uppgift är att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är frivilligt att vara med i Svenska Kyrkan.

I ombudets uppgifter ingår bland annat att:

  • Skaffa sig kännedom om  hur begravningsverksamheten i kommunen är organiserad. och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att församlingen tillhandahåller värdig lokal utan religiösa symboler lämplig för begravningsceremoni samt övriga åligganden som ingår i begravningsavgiften.
  • Ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften och årligen skriftligen till Kammarkollegiet godkänna eller avstyrka  församlingens debitering av begravningsavgift.
  • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom
  • Känna till olika trosinriktningars speciella seder vid begravning.
  • Verka för att församlingen  samråder och informerar företrädare för andra trossamfund i frågor som rör begravningsverksamheten.
  • Varje år till Länsstyrelsen avge en årsberättelse

Kontaktuppgifter

Nordmalings kommuns begravningsombud är Börje Nilsson. Du kan nå honom på telefonnummer 0930-30181 och 072-231 04 82.

 

Kontaktperson: Maria Syd