Bygglov och andra lov

Lyssna

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs, när du ska bygga om, bygga till, bygga nytt eller kanske riva. I menyn till vänster hittar du information om olika tillstånd och anmälningar som krävs.

Handläggningstid

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ett lovärende beslutas inom 10 veckor från det att byggnads- och miljönämnden bekräftat att ärendet är komplett. Vid ärenden där det krävs särskilda utredningar, för exempelvis ras- och skredrisker, kan tiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

Bygglov, bygganmälan

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Marklov krävs bland annat för att schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerade områden, om höjdläget ändras mer än cirka 50 cm.

Rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Det gäller till exempel om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanerat område.

Strandskydd

Strandskydd är ett skydd för stränderna längs hav, sjöar och vattendrag mot bebyggelse - i syfte att främja friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur och växter vid vatten. Det är också möjligt att ansöka om strandskyddsdispens.

Mer information

Du hittar mer information i Boverkets broschyr om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Länk till Boverket

 

Kontaktperson: Tony Johansson