Vanliga frågor om bygglov

Lyssna

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om bygglov, exempelvis vad bygglov kostar och hur lång tid det kan ta.

När kan jag få hjälp om jag har frågor om bygglov?

Om du har frågor om bygglov eller bygglovsansökan är du välkommen att kontakta vår byggnadsinspektör Tony Johansson, telefon 0930-14096.

Våra ordinarie kontorstider är 08.00-17.00 på vardagar, under sommaren 08.00-16.00.

När måste jag ha bygglov?

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att:

 • bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • bygga till
 • göra vissa ändringsåtgärder, till exempel inreda ytterligare en bostad eller använda en byggnad på ett nytt sätt

Du kan ibland också behöva lov för att:

 • riva en byggnad eller en del av en byggnad
 • ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla på jord, fälla träd eller plantera skog

Du hittar mer information om Boverkets hemsida:

Boverket

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Mindre komplicerade ärenden kan ta kortare tid. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Vad kostar ett bygglov?

Det är svårt att sätta en exakt summa för vad ett bygglov kostar. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer. Dessa kan till exempel vara byggnadsyta och planenlighet. Här nedan hittar du ett par exempel på vad bygglov kan kosta:

Exempel (för ärenden påbörjade 2012)

Typ Ungefärlig kostnad
Nybyggnad enbostadshus total brutto- och öppenarea 130-199 m2 inom detaljplan, utan avvikelse Cirka 14 600 kr
Tillbyggnad enbostadshus brutto- och öppenarea 16-49 m2 inom detaljplan, utan avvikelse Cirka 4 500 kr
Nybyggnad garage, carport, förråd <50 m2 inom detaljplan, utan avvikelse Cirka 2 110 kr
Inglasning av uteplats/uterum inom detaljplan, utan avvikelse Cirka 2 300 kr
Installation av eldstad
Anmälningspliktigt
Cirka 880 kr


I avgiften ingår de åtgärder som vi vidtar i samband med bygglov (tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).

I bygglovsärendena tillkommer en avgift för införande i post och inrikestidningen för 2012:  270 kr

Vilka handlingar behöver jag skicka med mitt bygglov?

För att ansöka om bygglov för en villa ska du skicka in följande handlingar. Vissa i fler exemplar än ett.

 • Ansökan om bygglov/anmälan (2 ex.)
 • Anmälan Kontrollansvarig (1 ex.)
 • Kontrollplan (2 ex.)
 • Fasadritning (2 ex.)
 • Planritning i skala 1:100 (2 ex.)
 • Sektionsritning i skala 1:100 (2 ex.)
 • Situationsplan i skala 1:1000 alt. 1:500 (2 ex.)

Beroende på vilken åtgärd du söker bygglov för kan typ av handlingar komma att variera. Observera! För att handläggningen ska gå så smidigt som möjligt är det lämpligt att alla lagfarna ägare skriver under ansökan.

Notera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för ärendeprövningen tas ut av oss även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Informationsmaterial

Om du vill ha ytterligare information om bygglov kan du läsa Boverkets broschyr om att söka bygglov:

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?

Kontaktperson: Tony Johansson