Handläggning av bygglovsansökan

Lyssna

Det näst steget efter att du har skickat in din ansökan är handläggningen av ärendet. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga kommer vi att kontakta dig.

När du skickat in din ansökan om bygglov handlägger vi ditt ärende. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga kommer vi att kontakta dig.

Från det datum ansökan är komplett, har handläggarna max 10 veckor på sig att fatta ett beslut om att anta eller avslå ansökan.

Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor vid specifika omständigheter, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende måste behandlas i samhällsbyggnadsutskottet. I så fall får du information om detta inom de första 10 veckorna.

Du som byggherre kommer få betala en avgift till kommunen för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige.

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare kan behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.

Hörande av sakägare

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare kan behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

  • Det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse
  • Det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • Att en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

Kontaktperson: Tony Johansson