Tekniskt samråd

Lyssna

När du fått ditt beslut om bygglov kallar byggnadsnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte (f.d. byggsamråd). Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

När du fått beslutet om bygglov i din hand, kräver kommunen in kompletterande tekniska handlingar, förslag till kontrollplan och sammankallar sedan till tekniskt samråd (det som förr kallades byggsamråd).

I det tekniska samrådet diskuteras bland annat:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan
  • Behov av arbetsplatsbesök
  • Behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd med mera

Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan även de närvara vid behov.

Vad kostar ett tekniskt samråd?

Tekniskt samråd ingår i avgiften för bygglovet eller anmälan.

Behöver alla gå på ett tekniskt samråd?

Inte alla bygglovsansökningar kräver ett tekniskt samråd. Om du har ett ärende som kräver enklare åtgärder behövs oftast inte samråd.

Tekniskt samråd är aktuellt i de fall en kontrollansvarig krävs eller byggherren begär ett samråd. Det är samhällsbyggnadsutskottet som kallar dig till samrådet.

Kontaktperson: Tony Johansson