Renhållning fritidshus

Lyssna

I november 2012 tog kommunfullmäkige beslut om att införa en renhållningstaxa för fritidshus i Nordmalings kommun. Alla fritidshusägare betalar en årlig avgift för att få utnyttja återvinningscentral m.m.

2012-11-26 tog kommunfullmäkige beslut om att införa en renhållningstaxa för fritidshus i Nordmalings kommun. Detta då taxan tidigare har varit helt frivillig vilket inte är förenligt med renhållningsordningen. Avfallsförordningen är baserad på miljöbalken.

Avgiften för renhållningen används bland annat för att hålla igång återvinningscentral, återvinningsstationer och för att kunna tillhandahålla latrintömning. Renhållningavgiften för fritidshus är därför inte enbart relaterat till soptömning och huruvida kärl finns eller ej.

Att teckna sig för ett sopkärl är frivilligt.

För närvarande är avgiften: 450 kr per år (med moms).

Om du idag redan har ett abonnemang och betalar för soptömning i ditt fritidsboende behöver du inte betala för även denna avgift. För att anmäla att du vill ha sophämtning, använd vår blankett och skicka in till oss:

Länk till blankett för ansökan om sophämtning

Ansöka om dispens

Du som fritidshusägare kan ansöka om dispens. Ansökan om dispens för att betala avgiften hittar du på följande sida:

Blankett för dispens renhållning fritidshus

Kommunfullmäktige har även beslutat om en taxa för att handlägga dispensärenden gällande fritidshustaxan. Debitering sker utifrån nerlagd handläggningstid.

Avgiften är för närvarande 520 kr per timme och ärende (moms tillkommer).

Ansökan om dispens görs utifrån 15 kap 18 § miljöbalken (1998:808) samt renhållningsordningen för Nordmalings kommun. Enligt renhållningsordningen gäller följande:

§33b För fritidshus
Uppehåll i hämtningen av avfall från fritidshus och annat bostadshus som inte är permanentbostad, kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas överhuvudtaget under hela året. Med detta menas att fastigheten inte kommer att nyttjas som fritidshus eller för uthyrning. Fastigheten ska inte heller vara under renovering, nedmontering eller ha återvinningsbart material som ska transporteras till kommunens återvinningscentral.

Anmälan gällande permanentbostad eller fritidshus ska göras samhällsbyggnadsförvaltningen minst fyra veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod upp t.o.m. tre år.

Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är skyldig att meddela Sektor samhällsbyggnad om förhållandena ändras.

Förordningar och lagar

För att läsa renhållningsordningen i sin helhet klicka på nedanstående länk:

Renhållningsordning

Information om vad som står i Miljöbalken:

Länk till miljöbalken

Kontaktperson: Jan Engman