Källsortering och återvinning

Lyssna

I Nordmalings kommun finns en återvinningscentral och ett antal återvinningsstationer som hjälper dig som kommunmedborgare att ta hand om ditt avfall på ett sätt som blir bättre för miljön. Under dessa sidor hittar du information om hur du sorterar samt öppettider för återvinningscentralen.

Kommunens ansvar för avfall och återvinning

Nordmalings kommun ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommun ansvarar också för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Nordmalings kommun har avtal med entreprenörer som sköter kommunens återvinningscentral och sophämtning. 

Producenternas ansvar för avfall och återvinning

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret:

  • Förpackningar av olika materialslag
  • Returpapper
  • Däck
  • Bilar
  • Elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.
 
Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Kontaktperson: Vakin