Vatten och avlopp

Lyssna

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Kommunalt vatten och avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter drift och underhåll av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Nordmalings kommun. Verksamheten är taxefinansierad  (avgiftsfinansierad) till 100%. Målet är att leverera vatten med god kvalitet med hög driftsäkerhet samt omhänderta och rena avloppsvattnet på ett säkert sätt.

Du som har kommunalt dricksvatten i småhusområde ansvarar för ledningen från förbindelsepunkten fram till kranen eller tappstället på din tomt.

Det kommunala vattnet kontrolleras regelbundet av miljö- och hälsoskyddsenheten för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Kommunen ansvarar också för service och utbyte av vattenmätare.

Enskilt vatten och avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning, så kallat enskilt avlopp. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att ansöka om enskilt avlopp, läs mer under Enskilt avlopp i vänstermenyn.

När det gäller enskilt vatten och avlopp är det du som har ansvar för kvaliteten på ditt vatten och reningen av ditt avlopp. Du får också själv stå för slamtömning av din tank.

Kontaktperson: Per Alfheim