Skolor och undervisningslokaler

Lyssna

Miljö- och hälsoskyddsenheten i Nordmalings kommun ansvarar för att göra tillsyn av lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande.

Barn och ungdomar tillbringar mycket tid inomhus på förskolor, skolor, fritidshem och ungdomsgårdar. Brister i inomhusmiljön misstänks bidra till att allergier och överkänslighet ökar. Underdimensionerad ventilation, brister i städning, hög bullernivå, rökning samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet inte fungerar.
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. Tillsynen inriktas på att varje verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav på kunskap om den egna verksamheten så att hälsoriskerna minimeras. Detta sker bland annat genom granskning av skolornas egenkontroll.

Anmälan

Förskolor och grundskolor, gymnasieskolor, fritidslokaler och liknande verksamheter ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För handläggning och administration tas avgift ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Är du osäkra på vad som gäller för just din verksamhet så hör av er till miljö- och hälsoskyddsenheten för information/rådgivning.
 

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Mia Kristiansson