Boende och bostäder

Lyssna

Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsyn över såväl bostäder som lokaler för allmänheten.

Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsyn över såväl bostäder som lokaler för allmänheten. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller m.m. kan leda till dålig inomhusmiljö. Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, t.ex. luftföroreningar och buller från trafik. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.


Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift

Målsättningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Om du som hyresgäst har problem med inomhusmiljön ska du i första hand kontakta sin hyresvärd/fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du ta kontakt med Samhällsbyggnadskontoret/Miljö- och hälsoskyddsenheten som gör en bedömning om situationen innebär en olägenhet för människors hälsa. På så vis kan fastighetsägaren föreläggas att åtgärda problemen.


Egenkontroller

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas ett ansvar att löpande planera och kontrollera verksamheten för att bedöma risker för människors hälsa och miljön. En väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.  Regelbundna kontroller, dokumentation underlättar, tydlig information är viktiga delar för att få en fungerande egenkontroll. Exempel på områden som en fastighetsägare bör ha kontroll över:

  • Förekomst av fukt och mögel
  • Buller 
  • Ventilation  
  • Transporter till och från verksamheter i fastigheten 
  • Inomhustemperatur 
  • Vattentemperatur 
  • Energianvändning

Kontaktperson: Mia Kristiansson