Årsredovisning och uppföljning

Lyssna

Nordmalings kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Med uppföljning avses ekonomiska rapporter som syftar till att se hur väl kommunens verksamhet uppfyller de tagna ekonomiska ramarna.

Uppföljning

För att se till att se till så att Nordmalings kommun håller sina ekonomiska ramar görs uppföljning av ekonomin flera gånger under året. Ekonomiavdelningen sammanställer månadsrapporter, tertialrapporter (fyramånadersrapporter) och ett delårsbokslut som presenteras för kommunernas politiker. Tertialrapporter och delårsbokslut innehåller även prognoser för hur ekonomin ser ut under resten av året.

Rapporterna fungerar som en kontroll av hur ekonomin ser ut och kan utgöra ett underlag för att ta beslut, exempelvis för att få en ekonomin i balans.

Delårsbokslut augusti 2015

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2013

Delårsbokslut juli 2012

Årsredovisning

Nordmalings kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Årsredovisningen är inriktad på övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska och finansiella aspekterna av kommunens verksamhet under året. Den produceras av ekonomiavdelning i kommunledningskontoret.

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Revision

Om du letar efter revisionsrapporter, det vill säga vill veta vad kommunens revisor säger om ekonomin m.m. hittar du det på Revisionens sida i högerkolumnen.

Kontaktperson: Jonas Wallin