Barn- och utbildningsutskottet

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. I denna slopades kommunens facknämnder och deras arbetsuppgifter togs upp av kommunstyrelsen. Sedan infördes tre nya utskott. Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Utskottets uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt att ta beslut kring de ärenden som utskottet enligt delegationsordningen har rätt att besluta om.

Inom barn- och utbildningsutskottets verksamhetsområde ryms följande verksamheter.

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Särskola
  • Elevhälsa
  • SFI/vuxenutbildning  

Kontaktperson: Anna Hallgren