Kommunstyrelse

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation som innebär att facknämnderna socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden upphörde och ersattes med utskott under kommunstyrelsen.Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen har hand om följande områden:

 • Kommunens medelsförvaltning
 • Sysselsättnings- och näringslivsfrågor
 • Miljö- och naturvård
 • Bostadsförsörjning
 • Energiplanering
 • Trafikfrågor
 • Information
 • Marknadsföring
 • Renhållning
 • Bidrag till föreningar och studieförbund 
 • Personalfrågor


Kommunstyrelsen är tillika socialnämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret för:

 • individ- och familjeomsorgen
 • äldreomsorgen
 • verksamhet enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
 • flyktingmottagning
 • uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen (2010:1622)
 • uppgifter som åligger kommunen enligt tobakslagen (2010:682)
 • uppgifter som åligger kommunen enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
 • bostadsanpassning
 • färdtjänst


Kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet och har ansvar för;

 • förskola, skolbarnomsorg, fritidshem och övrig barnomsorg 
 • grundskola
 • gymnasium
 • kommunal vuxenutbildning
 • svenskundervisning för invandrare
 • särskola

Vidare är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och räddningsnämnd. Kommunstyrelsen bereder ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktperson: Maria Syd