Lokala brottsförebyggande rådet

Lyssna

Det lokala brottsförebyggande rådet (Nordmalings BRÅ) är ett samverkansorgan där lokala politiker, tjänstemän, berörda myndigheter och organisationer tillsammans arbetar för att främja en tryggare kommun.

Det lokala brottsförebyggande rådet (Nordmalings BRÅ) är ett samverkansorgan där lokala politiker, tjänstemän, berörda myndigheter och organisationer tillsammans arbetar för att främja en tryggare kommun. Rådet ska vara en mötesplats för att utbyta information och koordinera insatser.

Rådets övergruppande uppgift är att samordna åtgärder för att långsiktigt motverka brott och rädsla för brott samt att främja trygghet, säkerhet och tolerans. Målet är att medborgarna i Nordmalings kommun ska få leva i en kommun som upplevs som trygg och fri från brott, skadegörelse och klotter.

Rådets uppgifter är att:

 • Koordinera den förebyggande verksamheten i kommunen.
 • Förebygga brott och drogmissbruk.
 • Öka tryggheten i samhället.
 • På uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera. samordna och leda det brottsförebyggande arbetet som bedrivs inom kommunen.
 • Engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet.
 • Vara en remi ss instans i ärenden som berör brott och trygghet. Verka för att ett brottsförebyggande handlingsprogram tas fram och följs upp.
 • Ta fram aktuell statistik på brottsläget i Norclmalings kommun samt i länet.

Nordmalings BRÅ sammanträder fyra gånger om året och ordförande är kommunstyrelsens ordförande. Det lokala brottsförebyggande rådet i kommunen förkortas BRÅ och är ett råd som organisatoriskt sett ligger under kommunstyrelsen.

Representation i BRÅ består av följande personer:

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Rektor Artediskolan alternativt Barn- och utbildningschef
 • Chef för individ- och familjeomsorgen
 • Ungdomssekreterare
 • Socialsekreterare alkoholtillstånd
 • Polis
 • Chef fritidsgårdsverksamhet
 • Representant for kyrkan, ekumeniska rådet

Adjungerade ledamöter kan vara:

 • Kommunchef
 • Ordföranden i de kommunala råden
 • Ordförande i barn- och utbildningsnämnd
 • Ordförande i socialnämnd
 • Verksamhetschef för ensamkommande flyktingbarn
 • Representanter från näringslivet som Nordmalings BRÅ bedömer att det är angeläget att delta
 
Om du söker efter minnesanteckningar från det Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) hittar du det på följande sida:
 

Kontaktperson: Maria Syd