Överklaga beslut

Lyssna

Om du som har ansökt om hemtjänst eller särskilt boende och fått helt eller delvis avslag har du rätt att överklaga beslutet.

Om du har ansökt om hemtjänst eller särskilt boende och har fått helt eller delvis avslag har du rätt att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Överklagan skickas till:

Nordmalings kommun
Sektor omsorg
914 81 NORDMALING

Överklagandet ska innehålla uppgift om:

  • Namn, personnummer, telefonnummer, adress samt vara undertecknad
  • Vilket beslut som överklagas
  • Vilken ändring du vill ha
  • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på
  • Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning

Har överklagandet inkommit till kommunstyrelsen inom tre veckor skickas handlingarna till Förvaltningsrätten, om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

Om något är oklart, om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur ni överklagar kan du kontakta biståndshandläggaren som meddelat beslutet.

Kontaktperson: Andreas Witt