Riksfärdtjänst

Lyssna

Tillstånd att resa med riksfärdtjänst kan ges till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. .

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en transportform för de personer som har så stort funktionshinder att den aktuella resan inte kan göras med allmänna kommunikationer utan kostnader utöver normala reskostnader eller inte kan göras utan ledsagare. Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas. Utgångspunkten vid prövning skall alltid vara allmänna kommunikationer. Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner och innebär att kommunen lämnar ersättning för merkostnader som funktionshindret medför. Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att bevilja tillstånd till riksfärdtjänst.

Vilka kan få riksfärdtjänst?

Tillstånd att åka med riksfärdtjänst ges under förutsättning att:

  1. Sökande är folkbokförd i Nordmalings kommun
  2. Resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.  
  3. Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskarraktär.
  4. Resan inte ersätts av annan, tex en förening eller organisation.
  5. Resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande. 

Färdsätt

Resa med riksfärdtjänst kan ske med kollektiva färdmedel med en ledsagare eller med taxi eller specialfordon.
Sökandens funktionshinder avgör vilket färdmedel som får användas och resan beviljas med billigaste färdsätt som den sökande kan nyttja utifrån sitt funktionshinder.

Ett tillstånd att resa med taxi eller specialfordon kan inte ges på grund av svårigheter att anskaffa ledsagare, att allmänna kommunikationer saknas eller av annan anledning som inte har att göra med resenärens funktionsnedsättning.

Ledsagare

Om du behöver hjälp av en person för att kunna genomföra resan med kollektivtrafik kan du efter ansökan få tillstånd till ledsagare. Detta innebär att kommunen betalar ledsagarens resekostnad. Behov av hjälp enbart på resmålet berättigar inte till ledsagare vid färdtjänstresa. Det åligger den sökande själv att ordna ledsagare. Avsaknad av ledsagare ger inte rätt till ett dyrare resesätt än vad den tillståndsberättigade klarar med ledsagarens hjälp.
Ledsagare beviljas inte att hjälpa på resemålet, man kan istället få hjälp kostnadsfritt via stationsledsagning på buss eller Norrtåg. Det åligger den sökande själv att ordna ledsagare. 

Entrévärd hos Norrlands universitetssjukhus tel: 090- 785 95 00. Länk till mer information om entrevärdar: Entrevärdar NUS
Stationsledsagning Länstrafiken Västerbotten
Buss Tel: 0771- 251 020
Norrtåg Tel: 0771- 444 111
Länk till mer information om stationsledsagning: Stationsledsagning Länstrafiken Västerbotten 
    

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den till kommunens handläggare. Blanketten hittar du Nordmalings kommuns blankettarkiv. Du kan även beställa den hos handläggare på telefonnummer 0930-140 47. Du som söker måste vara folkbokförd i Nordmalings kommun.

Länk till blankett om riksfärdtjänst

Ansökan bör lämnas senast två (2) veckor före avresedag, inför storhelger gärna tidigare. Den sökande ska vara folkbokförd i Nordmalings kommun. Du som beviljas riksfärdtjänsttillstånd har rätt till resor i den omfattning, med den typen av fordon och med den service som framgår av beslutet. Tillstånd för riksfärdtjänst ges som regel för enstaka resa.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När du skickar din ansökan kommer den till Nordmalings kommuns handläggare som beslutar om du får riksfärdtjänst eller inte. Du kommer sedan att få meddelande om beslutet.

Vad gör jag om jag får avslag?

Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten i Umeå. Information hur du går tillväga skickas med i beslutsmeddelande i form av besvärshänvisning. Överklagan sickas till ansvarig handläggare som i sin tur skickar vidare till förvaltningsrätten. Kontakta handläggare eller förvaltningsrätten för mer information.

Biståndshandläggare Tel: 0930- 140 47 Telefontid kl:08:15-09:30
Förvaltningsrätten Umeå Tel: 090-17 74 00

Avgift

Egenavgiften är fastställd av regeringen oavsett färdmedel och grundar sig på avstånd. Vid resa med specialfordon och taxi betalas egenavgiften direkt till chauffören.

Du hittar information om avgifterna på sidan Taxa för Riksfärdtjänst.

Informationsmaterial

Vad är riksfärdtjänst? - information kan du ta del av här (i pdf-format)

Kontaktperson: Biståndshandläggare