Handikappfrågor, delaktighet

Lyssna

I Nordmalings kommun finns det flera sätta att engagera dig i frågor som rör dig som har någon typ av funktionnedsättning.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer. Tillgänglighetsrådet ska verka för att pensionärernas och de funktionshindrades frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. Tillgänglighetsrådet är ett nytt råd sedan 2015-01-01 och är en sammanslagning av handikapprådet samt pensionärsrådet.

Länk till information om TIllgänglighetsrådet

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

För mer information ser deras webbplats:

Länk till Diskrimineringsombudsmannens hemsida

Kontaktperson: Anna Hallgren