Bostadsanpassning

Lyssna

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag kommunen ger till anpassning av permanentbostäder. Bidraget skall användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet.

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du fylla i och skicka in ett antal blanketter och handlingar till oss. Här nedanför hittar du information om vilka handlingar som är obligatoriska och vilka som är frivilliga.

Handlingar du ska skicka in:

  • Ett exemplar av ansökan om bostadsanpassningsbidrag (du hittar den i Nordmalings kommuns blankettarkiv (extern länk))
  • Intyg av exempelvis arbetsterapeut, läkare, distriktsköterska eller sakkunnig som intygar att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Handlingar du kan skicka in:

  • Kopia av eget anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • Plan- eller uppställningsritning (vid omfattande inredningsarbete)
  • Ritning över bostade före och efter förändringen (vid ändrad planlösning)

Hur beslutar kommunen

Handläggaren gör ett hembesök för att kunna göra en bra bedömning. Förutom handläggare deltar även vår fastighetsansvarig i handläggningen.
 
När vi tar beslut utgår vi bland annat från:
  • Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) Länk till lagen
  • Ditt/dina intyg
  • Åtgärderna ska utföras på det mest kostnadseffektiva sättet

Detta kan innebära att kommunen beslutar att ge bidrag till anpassning med andra förslag på lösningar än du har ansökt om.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret om bostaden behöver renoveras av andra orsaker.

Om du vill överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Skrivelsen med överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom 3 veckor från den dag du fått del av beslutet. I skrivelsen bör du ange vad som du anser är fel och vad som ska ändras på.

Överklagan ska lämnas till kommunen men rikta sig till förvaltningsrätten i Umeå.

Eventuell återbetalning

Om du som har fått bidraget har lämnat oriktiga uppgifter, förorsakat att ett felaktigt bidrag har lämnats ut eller fått för högt belopp utbetalt kan bli återbetalningsskyldigt. Nordmalings kommun beslutar om detta.

Kontaktperson: Biståndshandsläggare