Bostadsanpassning

Lyssna

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag kommunen ger till anpassning av permanentbostäder. Bidraget skall användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet.

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du skicka in ansökan till oss. Här nedanför hittar du information om vilka handlingar som är obligatoriska och vilka som är frivilliga.

Handlingar du ska skicka in:

  • Ett exemplar av ansökan om bostadsanpassningsbidrag (du hittar den i Nordmalings kommuns blankettarkiv (extern länk))
  • Intyg av exempelvis arbetsterapeut, läkare, distriktsköterska eller annan sakkunnig som intygar att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

 

Handlingar du kan skicka in:

  • Kopia av eget anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • Plan- eller uppställningsritning (vid omfattande inredningsarbete)
  • Ritning över bostaden före och efter förändringen (vid ändrad planlösning)

 

Mer information om bostadsanpassning

 

Hur kommunen beslutar

När ansökan har inkommit till handläggaren kontaktas den sökande.
Handläggaren gör sedan ett hembesök för att kunna göra en bedömning. Även teknisk kunnig tjänsteman följer med vid besöket.

När beslutet tas utgår vi bland annat från:

  • Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) Länk till lagen
  • Ditt/dina intyg
  • Åtgärderna ska utföras på det mest kostnadseffektiva sättet

Detta kan innebära att kommunen beslutar att ge bidrag till annan anpassning än du ansökt om.
Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen.

 

Om du vill överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Skrivelsen med överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag du fått ta del av beslutet. I skrivelsen bör du ange vad som du anser är fel och vad som ska ändras på.

Överklagan lämnas till kommunen men ska rikta sig till förvaltningsrätten i Umeå.

 

Eventuell återbetalning

Om du som har fått bidraget har lämnat oriktiga uppgifter, som förorsakat att ett felaktigt bidrag har lämnats ut, eller fått för högt belopp utbetalt kan du bli återbetalningsskyldig. Nordmalings kommun beslutar om detta.

Kontaktperson: Agneta Berg