Folkhälsa

Lyssna

Nordmalings kommun bedriver ett aktivt arbete med folkhälsa, exempelvis finns ett folkhälsoråd.

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - är det övergripande målet i regeringens proposition om Mål för folkhälsan. Det betyder att alla människor – oavsett ålder, kön, klasstillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller andra egenskaper - ska ha en möjlighet att må så bra som varje individ skulle kunna göra.

Alla människor har inneboende resurser. Genom att lyfta fram dessa resurser kan vi skapa ett tryggt och bra samhälle. Grupper med lägst inflytande behöver lyftas fram och stödjande miljöer skapas för att minska skillnader i hälsa. Stödjande miljöer skyddar människors hälsa och möjliggör att de utvecklar självförtroende och hälsa. Stödjande miljö omfattar samhället där människor lever, hem och arbete. 

I Nordmalings kommun har vi ett aktivt arbete med folkhälsa där vi bland annat arbetar med hälsa i arbetslivet, fysisk aktivitet samt med ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Kontaktperson: