Invandring och integration

Lyssna

Integrationsenheten ansvarar för själva mottagandet av nyanlända. De ger stöd och information under den första tiden som ny i Nordmaling och Sverige. De jobbar också med aktiviteter för att främja integrationen.

Mottagande av nyanlända


Målet är att ge nyanlända goda förutsättningar till integration. Det handlar om att främja både förståelse för, och delaktighet, i det svenska samhället. Tillsammans med andra aktörer jobbar Integrationsenheten också för att nyanlända ska få ökade möjligheter till sysselsättning och egenförsörjning.
Den långsiktiga målsättningen är att målgruppen trivs i kommunen. Därmed ökar chansen att fler också väljer att stanna kvar i Nordmaling. Fokus för Integrationsenheten är stöd och service till flyktingar men i mån av tid erbjuds även service till övriga invandrare.

Begrepp

Kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land t.ex Sverige. Det kallas vidarebosättning.
Asylsökande är en utländsk medborgare som efter att ha tagit sig till Sverige ansöker om skydd mot förföljelse. Migrationsverket är ansvariga under asyltiden.
Nyanländ är en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Inom skolan betraktas en elev som nyanländ de första fyra åren i Sverige.

 


 

Boendeformer för ensamkommande flyktingbarn

Kommunen har tre boendeformer. Boendena har en gemensam chef med samordnare och boendehandledare som arbetar för att ungdomarna ska bli självständiga individer. Läs mer på sidan ensamkommande flyktingbarn.

Kontaktperson: Andreas Witt