Ensamkommande flyktingbarn

Lyssna

Varje år flyr ensamma barn och unga under 18 år från krig och förföljelse till Sverige. Migrationsverket och Länsstyrelsen ser till att dessa barn och ungdomar får ett hem i landets kommuner. Nordmalings kommun ansvarar för att de ensamkommande barn/ungdomar som kommer till kommunen får boende och omsorg.

Vem är ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn barn är barn och ungdomar under 18 år som söker asyl i Sverige utan att ha föräldrar eller andra släktingar i landet. Det handlar om barn och ungdomar som exempelvis flyr från krig och förföljelse.

Så delar myndigheterna på ansvaret

 • Migrationsverket
  Migrationsverket har som uppgift att utreda om barnet/ungdomen har nog skäl att stanna i Sverige. Migrationsverket betalar även kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
 • Nordmalings kommun
  Nordmalings kommun ansvarar för att ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunen har ett boende och får omsorg. Om barnet/ungdomen får asyl så ansvarar kommunen också för integrationen.
  Alla barn/ungdomar får en socialsekreterare som utreder deras behov utifrån socialtjänstlagen.
 • Överförmyndarenheten i Umeåregionen
  Överförmyndarenheten i Umeåregionen ansvarar för att barnet/ungdomen får en god man – en vuxen person som tar tillvara på barnets/ungdomens intressen.

Så arbetar Nordmalings kommun

Nordmalings kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn sedan 2007 och har tre typer av boenden:

 • Ett HVB (hem, vård och boende) för barn/ungdomar som är under 18 år.
 • Ett stödboende för barn/ungdomar som är runt 18 och på väg ut i eget boende.
 • En stödboendeverksamhet för ungdomar som är över 18 år och har flyttat ut i egen eller delad lägenhet.

Syftet med de tre olika verksamheterna är att hjälpa ungdomarna att bli självständiga individer som är integrerade i samhället och bidrar till samhället. Personalen i verksamheterna skapar förutsättningarna för barnen/ungdomarna genom att lyssna, vara tillgängliga, uppmuntra, vägleda för personlig utveckling och på så vis lägga grunden för ett självständigt liv.

Ledorden är ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande med barnen/ungdomarna i fokus.

Målet är att lyckas så bra med arbetet arbete att de ensamkommande barnen/ungdomarna blir trygga och integrerade och väljer att bo kvar i Nordmalings kommun som vuxna.

Kontaktperson: Andreas Witt