Förvaltare

Lyssna

På dessa sidor hittar du information om förvaltare. Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som tillgrips när en person är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd.

Den som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam har behörighet att företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom ramen för förordnandet.

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att kunna vidta olika åtgärder. Förvaltarskapet kan begränsas och anpassas till behovet i varje enskilt fall. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av tingsrätten och rätten utser ett biträde som för huvudmannens talan vid muntlig förhandling.

Krav för förvaltarskap

För att få en förvaltare krävs, utöver vad som sagts ovan, att personen inte kan vårda sig själv eller sin egendom och det inte är tillräckligt att ha en god man.

Behov av förvaltarskap skall styrkas av läkarintyg (eller motsvarande utredning, till exempel genom journaluppgifter eller utlåtande från kompetent befattningshavare på en vårdinrättning).

Kontakta överförmyndarkontoret

E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Hemsida: www.umea.se/overformyndarverksamhet

Telefonnummer: 090-16 10 00 (växel)
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 09.30-11.45

Besöksadress:
Stadshuset, Skolgatan 31 A
OBS! Endast bokade besök.
Det går även att boka tid för möte i er hemkommun.

Postadress:
Överförmyndarna i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kom ihåg att du som är god man dock alltid kan vända dig till Nordmalings kommun för att skicka dina handlingar kostnadsfritt till Umeå kommun.

Kontaktperson: Överförmyndarkontoret Umeå