Vanliga frågor om försörjningsstöd

Lyssna

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd.

Vad ska pengarna räcka till?

Försörjningsstödet ska räcka till skäliga kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Förbrukningsvaror
 • Lek & fritid 
 • Hälsa & hygien
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Tv-avgift 
 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • A-kassa
 • Fackföreningsavgift

Försörjningsstödet ska även räcka till räkningar som bara kommer ett fåtal gånger per år, t.ex. telefonavgifter, radiotjänst, tidningsprenumerationer.

Om det finns särskilda skäl kan socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnader till både högre och lägre nivå än riksnormen. Se information om riksnorm på Socialstyrelsens webbplats

Bistånd kan också i särskilda fall beviljas för barnomsorgskostnader, glasögon, tandvård, läkarvård, medicin, möbler mm, om det finns skäl för det. Utöver detta finns möjlighet att ansöka om kostnader som du/ni eller barnen kan vara i behov av.

Hur mycket pengar kan jag få?

Enligt Socialtjänstlagen har alla rätt att leva på en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå bedöms med hjälp av den så kallade riksnormen. Riksnormen gäller för hela landet och utgår från rikstäckande prisundersökningar. Vilket normbelopp som kan bli aktuellt i ditt fall bestäms av familjens storlek, boendekostnad och barnets ålder. När vi beräknar det normalbelopp som kan bli aktuellt drar vi ifrån eventuella inkomster efter skatt.

Vilka inkomster kan minska försörjningsstödet?

 • A-kassa/ALFA
 • Barnbidrag inklusive flerbarnstillägg
 • Bostadsbidrag inklusive eventuell retroaktiv utbetalning
 • Föräldrapenning
 • Livränta/försäkring
 • Lön/arvode
 • Pension/sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Sjukpenning
 • Skatteåterbäring
 • Studiestöd av olika slag
 • Underhållsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Underhållstöd/utfyllnadsbidrag
 • Aktivitetsstöd
 • Vårdbidragsskattepliktig del
 • AFA, SPV och KPA-ersättning

Kan jag som ungdom flytta hemifrån?

Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn till de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte fyllt 21 år. 18-20 åringar som inte går i skolan kan alltså söka ekonomiskt bistånd för egen del. Men när det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns starka sociala skäl till flytten. Socialtjänsten utreder då om det finns grava sociala problem, som till exempel psykisk- eller fysisk misshandel, som vållar ungdomen hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.

Vilka krav finns på mig?

Vi kräver att du gör vad du kan för att bidra till din egen försörjning och lösa tillfälliga ekonomiska problem.

Om du är arbetslös ska du kunna visa att du är aktiv arbetssökande genom att lämna in en individuell handlingsplan/planering från Arbetsförmedlingen.

Du måste söka övriga bidrag/ersättningar som du kan ha rätt till. Exempelvis a-kassa, alfa, bostadsbidrag eller annat.

Vi kan begära att du ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att få försörjningsstöd. Vi ställer krav på att du deltar i praktik om du inte har kunnat ordna arbete eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Praktiken ska vara kompetenshöjande och ge dig större möjligheter att få ett arbete. Vid anvisning av praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet tar vi hänsyn till dina önskemål och förutsättningar. Om du av icke godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet kan försörjningsstöd minskas eller dras in.

När du söker försörjningsstöd ska du ha med dig handlingar som styrker dina inkomster och utgifter som exempelvis:

 • lönebesked
 • kopia på självdeklaration
 • hyreskontrakt
 • hyresavi och hyreskvitto
 • hemförsäkring
 • besked om barnomsorgsavgift
 • fackföreningsavgift
 • sjukskrivningsintyg (vid sjukskrivning)

Gäller tystnadsplikt?

Du skyddas av offentlighets- och sekretesslagen när du pratar med oss. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Socialtjänsten använder informationsteknik för behandling av personuppgifter. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser, inkomstuppgifter samt uppgifter om hälsa och om det behövs för utrednings eller vårdändamål.

Kan jag bli tvungen att betala tillbaka mitt försörjningsstöd?

Om du lämnar lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller undanhållit uppgifter som kan påverka biståndsbedömningen kan du bli polisanmäld för försök till bedrägeri. Även felaktig utbetalning eller för mycket utbetalt bidrag kan krävas tillbaka av sökanden. Beslut om återkrav fattas av nämnden och talan om återkrav får därefter föras hos länsrätten.

För övrig information kontakta kommunens reception: 0930-14040

Mer information hittar du i våra riktlinjer:

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson