Boenden, särskilda

Lyssna

För den som under en kortare eller längre tid behöver mer eller annan typ av stöd och hjälp än vad som är möjligt att ge i det egna hemmet finns kommunens boenden. Kommunen gör en bedömning av individens behov med stöd främst i två lagrum; socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Boende och korttidsplatser för personer med funktionsnedsättning

Inom kommunen finns olika typer av boenden för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. I utbudet finns såväl permanenta boenden som platser för tillfälligt boende och avlastning, vissa tar emot vuxna och andra riktar sig till barn. Den som vill ansöka om boende enligt LSS är välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare.

Länk till sidan om att ansöka om hjälp till personer med funktionsnedsättning

Boende och korttidsplatser för äldre

Kommunen erbjuder även olika boendeformer som äldre kan ansöka om med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Det är kommunens biståndshandläggare som tar ställning till den sökandes behov och beslutar om plats i särskilt boende, rehab eller annat. 

Den som bor i seniorboende eller särskilt boende har eget hyreskontakt och betalar utöver hyran för eventuell mat och för den vård och omsorg han eller hon får.

Länk till sidan om att ansöka om äldreomsorg

Kontaktperson: Andreas Witt