Elevhälsa och stöd

Lyssna

Ibland kan det kännas svårt i skolan av en eller annan anledning. Det kan vara fysiska problem, språksvårigheter, inlärningssvårigheter, problem hemma eller problem i skolan. Då är det bra att kontakta någon vuxen i skolan som kan hjälpa.

Elevhälsan arbetar som en stödresurs för förskola, förskoleklass, särskola och grundskola i hela kommunen.

Inom gruppen finns inte bara skolsköterska och skolläkare utan även kurator, specialpedagog och talpedagog.

Du kan också få prata med en studievägledare om du har funderingar kring din framtid. Samtlig personal har sekretess- och tystnadsplikt utifrån vars och ens verksamhetsområde.

Elevhälsan arbetar på uppdrag av lärare, rektor, elev eller förälder. Elev eller förälder kan vända sig direkt till skolhälsovården.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling, om inte detta tillgodoses på annat sätt, är berättigade till förskoleverksamhet/fritidshem enligt skollagen 2 kap 9 §.

Informationsmaterial

Om du vill veta mer om hur elevhälsan arbetar kan du läsa deras handlingsplan.

Handlingsplan för elevhälsan 2014/2015

Kontaktperson: Thomas Berglund