Likabehandling och mobbning

Lyssna

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola/skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas.

Vi vill att alla våra barn och elever ska trivas med personalen och med varandra. Det är nämligen en viktig förutsättning för att god inlärning ska kunna ske.

Om du någon gång blir utsatt för mobbing eller kränkande behandling vill vi att du genast tar kontakt med någon vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller även dig som ser någon som blir utsatt.

Nordmalings kommun arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan har ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda när något händer.

Vilken typ och omfattning av insatser och stöd som behövs kan variera från skola till skola. I enskilda fall gör skolan, eleven och elevens vårdnadshavare en plan för hur man ska komma till rätta med det problem som finns. Stödet arbetas fram i samarbete med barn- och elevhälsoteamet på elevens skola.

Vad är trakasserier, kränkande behandling och mobbning?

Gemensamt för trakasserier, kränkande behandling och mobbning är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Det kan vara:

  • fysiska (slag, knuffar, ovälkomna beröringar, tafsningar m.m.)
  • verbala (hot, svordomar, öknamn, m.m.)
  • psykosocial ( utfrysning, grimaser, blickar, m.m.)
  • texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities m.m.)

Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person.

Barn och elever får inte enligt lag diskrimineras utifrån:

  • kön
  • etnicitet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck.

Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan också vara av sexuell art.

Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringgrund.

Likabehandlingsplaner

Skolan och förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen blir ett viktigt verktyg för att systematiskt planera, dokumentera och utvärdera likabehandlingsarbetet. Det ska också tydligt framgå vilka rutiner verksamheten använder sig av vid akuta situationer. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten—undervisning, förhållningssätt, regler och rutiner.  Alla som berörs av verksamheten ska ges möjlighet att delta aktivt i likabehandlingsarbetet.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Thomas Berglund