Slam

Lyssna

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Kom ihåg att anmäla till oss när du byter bostad så vi vet som äger och ansvarar för brunnen. I Nordmalings kommun utför entreprenören Allmiljö AB slamtömning.

Frågor och svar om slamtömning

Var vänder jag mig med frågor och felanmälan?

Felanmälan av slamtömning ska du anmäla direkt till Allmiljö AB. På sidan Felanmälan hittar du kontaktuppgifter.

Länk till Felanmälan

Hur vet jag att min brunn är full och hur ofta den ska tömmas?

En slamavskiljare som vi oftast kallar slambrunn är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sig det slam som är tyngre. Att mäta slammets tjocklek är svårt och därför ska brunnar tömmas med jämna intervaller.

I Nordmalings kommun är det Allmiljö AB som hämtar slam från enskilda slamavskiljare.

Tömningsintervaller

  • Sluten tank töms årligen eller vid behov
  • Permanentbostäder med trekammarbrunn och ansluten WC töms årligen.
  • Fritidshus med trekammarbrunn och ansluten WC töms vart tredje år.
  • Tömning av brunnar med vatten för bad, disk och tvätt (så kallat BDT-vatten) beställs av Allmiljö AB.
  • Extra tömning av slamavskiljare beställs av Allmiljö AB.

Hur bred och hög är slambilen?

Slambilen behöver en bredd på 3,5 meter och en höjd på 4,2 meter för att kunna komma fram till brunnen. Extra avgifter tas ut om bilen ej når fram till brunnen.

Jag vill själv bestämma när min brunn ska tömmas, varför kan jag inte det?

Det är ungefär 1000 tömningar som ska utföras under den snöfria perioden. Nordmaling vill samordna logistiken och utföra tömningar så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastighetsägare.

Det är vatten kvar i brunnen efter tömning. Har ni inte tömt?

Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar så blir den fylld med avloppsvatten men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltration tillbaka in i brunnen.

Från och med maj 2015: Vid ordinarie tömningar av slamavskiljare upp till 4 m3 med WC anslutet kommer vattenfasen att lämnas tillbaka i brunnen.

På Avloppsguidens hemsida kan du läsa om hur olika filtrationsprocesser fungerar.

Jag har fått ett brev om för tungt lock. Hur kan ett lock se ut? Var kan jag köpa ett lätt brunnslock?

Brunnslocket:

  • bör, av arbetsmiljöskäl, vara av lätt material t ex plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person.
  • ska inte väga mer än 20 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Då ska locket vara försett med någon form av handtag.
  • ska av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas. Detta är fastighetsägarens ansvar.
  • får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.
  • ska vara av glasfiberarmerad plast som bland annat finns att köpa hos Beijer Bygg, Rödbergsvägen 2, XL-Bygg Norra, Maskingatan 5, Bula AB, Cementvägen 18 eller ring direkt till tillverkaren Brunnspecialisten, 070-348 02 98 för tips och råd. Även andra VVS-företag kan erbjuda lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt.

Vem bestämmer hur min slamanläggning ska fungera och hur den ska byggas?

Vid ny- eller ombyggnation ska Nordmalings kommuns miljö- och hälsoskyddsenheten kontaktas. De har information och handlingar för att söka bygglov, länk till deras hemsida . Du hittar även information på Avloppsguiden.

Höst- och vårförfall på enskilda vägar. Vad gäller vid tömning?

På vår och höst kan vägarna bli dåliga på grund av tjäle och regn. Om enskilda vägar är skyltade med nedsatt totalvikt får slambilen inte köra på vägen. Vid beställd/budad tömning ska fastighetsägaren kontrollera att vägar fram till fastigheten är farbara och inte har nedsatt totalvikt. Fastighetsägaren ska kontakta ansvarig i vägföreningen för att begära tillstånd för slambilen innan budning beställs hos Kommunen.

Om vägen är dålig vid schemalagd tömning åker slambilen tillbaka vid ett senare tillfälle.

Kontaktperson: Per Alfheim