Slam

Lyssna

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Kom ihåg att anmäla till oss när du byter bostad så vi vet som äger och ansvarar för brunnen. I Nordmalings kommun utför entreprenören Allmiljö AB slamtömning.

Frågor och svar om slamtömning

Hit vänder du dig med frågor och felanmälan

Felanmälan av slamtömning ska du anmäla direkt till Allmiljö AB. På sidan Felanmälan hittar du kontaktuppgifter.

Länk till Felanmälan

Så ofta tömmer du ditt slam

En slamavskiljare som vi oftast kallar slambrunn är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sig det slam som är tyngre. Att mäta slammets tjocklek är svårt och därför ska brunnar tömmas med jämna intervaller.

I Nordmalings kommun är det Allmiljö AB som hämtar slam från enskilda slamavskiljare.

  • Sluten tank töms årligen eller vid behov
  • Permanentbostäder med trekammarbrunn och ansluten WC töms årligen.
  • Fritidshus med trekammarbrunn och ansluten WC töms vart tredje år.
  • Tömning av brunnar med vatten för bad, disk och tvätt (så kallat BDT-vatten) beställs av Allmiljö AB.
  • Extra tömning av slamavskiljare beställs av Allmiljö AB.

Så stor är slambilen

Slambilen behöver en bredd på 3,5 meter och en höjd på 4,2 meter för att kunna komma fram till brunnen. Allmiljö tar ut extra avgifter om bilen inte når fram till brunnen.

Därför kan du inte besluta exakt när ditt slam ska tömmas

Under den snöfria perioden ska Allmiljö utför cirka 1000 tömningar. Nordmaling s kommun vill samordna logistiken och utföra tömningar så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastighetsägare.

Därför är det vatten kvar i brunnen efter tömning

Det är helt normalt att slambrunnen är vattenfylld. Redan efter några dagar så blir den fylld med avloppsvatten men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltration tillbaka in i brunnen.

Vid ordinarie tömningar av slamavskiljare upp till 4 m3 med WC anslutet kommer vattenfasen att lämnas tillbaka i brunnen.

På Avloppsguidens hemsida kan du läsa om hur olika filtrationsprocesser fungerar.

Detta gäller för ditt brunnslock

  • Brunnslocket ska kunna lyftas av en enda person. Därför får det max väga 15 kg och vara av lätta material som plast, glasfiber eller plåt.
  • Om det går att skjuta locket åt sidan utan att lyfta kan det väga 35 kg. Locket ska då ha ett handtag för att det ska gå lätt att lyfta.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att det är enkelt att öppna. Vi rekommenderar låsmutter eller saxsprint.
  • När slamtömning sker får inte brunnslocket vara övertäckt eller täckt med prydnader. Röj även bort eventuell växtlighet som är i vägen.
  • Fråga ditt lokala företag efter brunnslock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt.

Detta gäller vid ombyggnation eller nybyggnation av brunn

Vid ny- eller ombyggnation behöver du antingen göra en anmälan eller en ansökan om detta till Nordmalings kommuns miljö- och hälsoskyddsenhet.

För information om vad som gäller för din brunn, kontakta dem direkt eller se informationen på hemsidan:

Länk till information om anmälan eller ansökan av enskilt avlopp (intern länk, öppnas i samma fönster)

Så gör du om enskilda vägar är ofarbara för slambilen

Under våren och hösten kan vägarna bli dåliga på grund av tjäle och regn. Om enskilda vägar är skyltade med nedsatt totalvikt får slambilen inte köra på vägen. Vid beställd eller budad tömning ska fastighetsägaren kontrollera att vägar fram till fastigheten är farbara och inte har nedsatt totalvikt. Fastighetsägaren ska kontakta ansvarig i vägföreningen för att begära tillstånd för slambilen innan budning beställs hos kommunen.

Om vägen är dålig vid schemalagd tömning åker slambilen tillbaka vid ett senare tillfälle.

Kontaktperson: Vakin