Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Lyssna

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning som har till uppgift att arbeta med övergripande frågor som handlar om visioner, mål, demokrati, uppföljning och utvärdering.

 

Demokratiberedningens uppgifter är följande:

• Samordna det övergripande demokratiarbetet.
• Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande.
• Hålla en kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna.


Kommunfullmäktige ska årligen anta en verksamhetsplan för demokratiberedningen.

Här hittar du verksamhetsplan för 2019

Beredningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredningsorgan till kommunfullmäktige.

Demokratidagen

2019-05-06 Demokratidagen Websändning


 

Kontaktperson: Anna Hallgren